Direkt zum InhaltDirekt zur SucheDirekt zur Navigation
▼ Zielgruppen ▼

Humboldt-Universitaet zu Berlin - Structural Biology / Biochemistry

Humboldt-Universitaet zu Berlin | Department of Biology | Structural Biology / Biochemistry | Publications | Structures of the intermediates of Kok's photosynthetic water oxidation clock

J Kern, R Chatterjee, I D Young, F D Fuller, L Lassalle, M Ibrahim, S Gul, T Fransson, A S Brewster, R Alonso-Mori, R Hussein, M Zhang, L Douthit, C de Lichtenberg, M H Cheah, D Shevela, J Wersig, I Seuffert, D Sokaras, E Pastor, C Weninger, T Kroll, R G Sierra, P Aller, A Butryn, A M Orville, M Liang, A Batyuk, J E Koglin, S Carbajo, S Boutet, N W Moriarty, J M Holton, H Dobbek, P D Adams, U Bergmann, N K Sauter, A Zouni, J Messinger, J Yano, and V K Yachandra (2018)

Structures of the intermediates of Kok's photosynthetic water oxidation clock

Nature, 563(7731):421-425.